POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Informacja o placówceOśro­dek Re­ha­bi­li­ta­cyj­no - Edu­ka­cyj­no - Wy­cho­waw­czy (OREW) prze­zna­czo­ny jest dla dzie­ci i mło­dzie­ży z niepełnosprawnością intelektualną w stop­niu umiar­ko­wa­nym i znacz­nym ze sprzę­że­nia­mi oraz głę­bo­kim, w wieku od 3 do 25 roku życia.

Osoby przyj­mo­wa­ne są na pod­sta­wie:

 • orze­cze­nia Po­rad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Pe­da­go­gicz­nej o po­trze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go
 • orze­cze­nia Po­rad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Pe­da­go­gicz­nej o po­trze­bie zajęć re­wa­li­da­cyj­no-wy­cho­waw­czych
 • wnio­sku ro­dzi­ca o przy­ję­cie dziec­ka do Pla­ców­ki.

Edu­ka­cja w OREW pro­wa­dzo­na jest w for­mie zajęć in­dy­wi­du­al­nych oraz w ze­spo­łach:

 • edu­ka­cyj­no-te­ra­peu­tycz­nych (grupa przed­szkol­na i szko­ła pod­sta­wo­wa)
 • re­wa­li­da­cyj­no-wy­cho­waw­czych (osoby z głę­bo­kim upo­śle­dze­niem umy­sło­wym)

Oprócz za­pew­nie­nia dzie­ciom re­ali­za­cji obo­wiąz­ku szkol­ne­go i nauki pro­po­nu­je­my rów­nież do­dat­ko­we formy zajęć, a mia­no­wi­cie:

 • te­ra­pię lo­go­pe­dycz­ną
 • te­ra­pię psy­cho­lo­gicz­ną
 • re­ha­bi­li­ta­cję ru­cho­wą, w tym masaż i hy­dro­te­ra­pię
 • hi­po­te­ra­pię
 • ky­no­te­ra­pię

W Pla­ców­ce sto­su­je­my róż­no­rod­ne me­to­dy i tech­ni­ki pracy oraz re­ha­bi­li­ta­cji. Są to mię­dzy in­ny­mi:

 • Ruch Roz­wi­ja­ją­cy We­ro­ni­ki Sher­bor­ne
 • Me­to­da Ośrod­ków Pracy
 • ele­men­ty Me­to­dy Do­bre­go Star­tu
 • me­to­da M. i Ch. Knil­lów
 • Po­ran­ny krąg wg H. Abel
 • PNF
 • PNF w wo­dzie
 • Ki­ne­zjo­ta­ping

Dla wychowanków z terenu miasta Gorzowa Wlkp. oferujemy dowóz do placówki. Obecnie realizowane dowozy do OREW są współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl