POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Informacja o placówceŚrodowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest dziennym ośrodkiem wsparcia, realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. prowadzi ŚDS na zlecenie Miasta Gorzowa Wlkp., natomiast środki finansowe na naszą działalność zabezpiecza Wojewoda Lubuski. ŚDS przeznaczony jest dla 37 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka funkcjonuje od 2002 roku. Od 01 marca 2015 roku działa w nowej siedzibie, przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00- 16:00.

ŚDS jest kolejną placówką prowadzoną przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp., zapewniającą kompleksowe wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Celem głównym działalności ŚDS jest zwiększenie i podtrzymanie aktywności życiowej uczestników zajęć poprzez naukę, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności życia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

ŚDS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r., świadczy usługi w zakresie organizowania terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych. Prowadzone są między innymi treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności społecznych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego.

Rodzaj i zakres świadczonych przez placówkę usług uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych uczestników. Rozpoznaniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestnika zajmuje się działający w Domu Zespół Wspierająco – Aktywizujący, składający się ze specjalistów z zakresu pedagogiki, w tym oligofrenopedagogiki, instruktorów terapii zajęciowej, instruktorów kulturalno - oświatowych oraz opiekunów. W ramach dodatkowych środków i projektów realizowanych w Stowarzyszeniu, uczestnicy ŚDS uczestniczą w indywidualnych zajęciach z fizjoterapeutą, logopedą i grupowych zajęciach z kynoterapeutą.

Działalność ŚDS opiera się na ścisłej współpracy z rodzinami, opiekunami uczestników zajęć. W tym zakresie organizowane są cykliczne spotkania informacyjne, szkoleniowe i integracyjne, wspólne wyjazdy oraz indywidualne poradnictwo dla opiekunów uczestników zajęć.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach powinny zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do naszej placówki wydaje Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Do ŚDS mogą zostać skierowane osoby z innej gminy, o ile gmina ta podpisze stosowne porozumienie z Miastem Gorzowem Wlkp. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie uczestnika przekroczy 300 % kryterium dochodowego, uczestnictwo w zjęciach ŚDS jest odpłatne.

Dokumenty wymagane do przyjęcia:

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi złożony w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych;
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
  • orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl