POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

POLITYKA PRYWATNOŚCISzanowni Podopieczni, Rodzice, Opiekunowie Prawni, Członkowie naszego Stowarzyszenia!

W trosce o bezpieczeństwo i poufność Waszych danych osobowych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. (PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.) opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę określającą zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych. W oparciu o procedury oraz przy zachowaniu pełnej staranności przez pracowników Koła chronimy Wasze dane przed dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem, ujawnianiem, zniszczeniem lub utratą.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam prawach z tym związanych.

Administratorem Waszych danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail abi@psonigorzow.org.pl

Do zakresu działań Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. należy prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania.

Dlatego też, gromadzimy Wasze dane w celu realizacji powyższych zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Stowarzyszenia. Podstawa prawna przetwarzania Waszych danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Stowarzyszenia.

Informujemy, że Administrator przetwarza Wasze dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Wasze dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, NFZ, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jako właściciele swoich danych, macie prawo:

  • dostępu do dotyczących Was danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możecie skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres kontaktowy Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@psonigorzow.org.pl

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Was zgody, macie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego za niezgodne z RODO przetwarzanie Waszych danych osobowych przez PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzamy Wasze dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. O szczegółach podstawy gromadzenia Waszych danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania tych danych informujemy w szczegółowych klauzulach informacyjnych dotyczących każdej z placówek osobno. Klauzule te uwidocznione będą na tablicach informacyjnych w każdej placówce naszego Stowarzyszenia.

 

Pliki cookie

Strony psonigorzow.org.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisów psonigorzow.org.pl wyrażasz zgodę na ich używanie.

Pliki Cookies wykorzystywane na psonigorzow.org.pl stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych psonigorzow.org.pl.

Każdy użytkownik ma możliwość edycji konfiguracji plików cookie w przeglądarce z której korzysta odwiedzając strony psonigorzow.org.pl.

Zmiana ustawień plików cookie na inne niż standardowo zdefiniowane w przeglądarce może mieć jednak wpływ na jakość i sposób funkcjonowania stron psonigorzow.org.pl. Szczegóły dotyczące ustawień plików cookie można znaleźć w sekcjach Pomoc danej przeglądarki lub na stronie internetowej jej producenta.

Strony psonigorzow.org.pl wykorzystują pliki cookie w celu:

  • dopasowania strony do potrzeb użytkowników
  • obsługi statystyk strony
  • obsługi systemów reklamodawców
  • utrzymania sesji zalogowanych użytkowników

Korzystając ze stron psonigorzow.org.pl użytkownik może również otrzymywać pliki cookie od podmiotów współpracujących z psonigorzow.org.pl (np. Facebook, Twitter, Google, YouTube).

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl