POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Informacja o placówceMieszkanie Chronione "Nasz Dom" - placówka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Gorzowie Wlkp. mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sulęcińskiej 51. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną. Może być przyznane osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Mieszkanie chronione "Nasz Dom" przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoba ubiegająca się o pobyt w Mieszkaniu lub jej opiekun ustawowy składa wniosek o przyjęcie do Zarządu PSONI Koła w Gorzowie Wlkp. Po rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy cywilnoprawnej zawartej przez organ prowadzący z osobą korzystającą lub jej przedstawicielem ustawowym. Umowa określa cel, okres pobytu, rodzaj i zakres świadczonego wsparcia, wysokość odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania.

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym obejmuje:

 1. pracę socjalną,
 2. poradnictwo specjalistyczne,
 3. naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
  • samoobsługi,
  • samodzielności życiowej,
  • rozwijania kontaktów społecznych,
  • pełnienia ról społecznych;
 4. pomoc w:
  • przemieszczaniu się,
  • wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym ,
  • realizacji kontaktów społecznych,
  • zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
  • ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

Miesięczna odpłatność za pobyt w placówce wynosi 1.650 zł plus koszt wyżywienia ok. 279 zł.

„Zadanie zostało dofinansowane z budżetu miasta Gorzowa Wlkp”.

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl