POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Projekt pn. Różnorodność form rehabilitacji zwiększa jej skutecznośćII etap realizacji zadania.

  Z kwietniem 2022 zaczęliśmy II etap realizacji  Pro­jektu pn. „Różnorodność form rehabilitacji zwiększa jej skuteczność", który współ­fi­nan­so­wa­ny jest z środ­ków PFRON w ra­mach Kon­kur­su 1/2020 i będzie realizowany do  31 marzec 2023.

  Nadal będą odbywały się te same formy wsparcia co w pierwszej części. Zatem nadal mamy w OREW Gorzów i ŚDS hipoterapię, felinoterapię, muzykoterapię, terapię Biofeedback, terapię logopedyczną, kinezyterapię oraz pomoc osobie niepełnosprawnej.

Planowana war­tość pro­jek­tu 275 000,00zł.

Na realizację zadania z PFRON otrzymaliśmy 261.068,00, resztę pokryjemy z środków 1% dla OPP.

 

Pro­jekt pn. „Różnorodność form rehabilitacji zwiększa jej skuteczność" - współ­fi­nan­so­wa­ny jest z środ­ków PFRON w ra­mach Kon­kur­su 1/2020 i będzie realizowany przez naszą organizację w okresie 01.04.2021 – 31.03.2023.

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, które w wyniku wprowadzenia nowych, zaplanowanych w projekcie metod rehabilitacji i terapii, zostaną objęci skuteczniejszą, zróżnicowaną formą rehabilitacji, dającą niewątpliwie beneficjentom szansę na nabycie nowych umiejętności bądź utrzymanie dotychczasowej sprawczości w zakresie samodzielności. Projekt skie­ro­wa­ny jest do wy­cho­wan­ków na­szych pla­có­wek.

Pro­jekt ten jest kon­ty­nu­acją realizacji wcześniejszych zadań projektowych współ­fi­nan­so­wa­nych przez PFRON w ramach kon­kur­sów nr 1/2018 i 2/2016.

Formy wsparcia będą się odbywały w formie indywidualnej i grupowej. W formie grupowej zaplanowano hipoterapię, felinoterapię i muzykoterapię. Wsparcie indywidualne to terapia logopedyczna, terapia Biofeedback, kinezyterapia oraz pomoc osobie niepełnosprawnej.

Działania będą prowadzone na terenie placówek ŚDS i OREW przy ul. Walczaka 1 i 1a a także na terenie zielonym przy placówkach, na którym będzie prowadzona hipoterapia. Pro­jek­tem re­ali­zo­wa­nym w dwóch pla­ców­kach ob­ję­tych jest łącz­nie 75 be­ne­fi­cjen­tów, głow­nie nie­peł­no­spraw­nych in­te­lek­tu­al­nie w stop­niu znacz­nym lub głę­bo­kim, do­tknię­tych nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi (cho­ro­ba­mi neu­ro­lo­gicz­ny­mi, upo­śle­dze­niem na­rzą­du ruchu, za­bu­rze­nia­mi mowy, epi­lep­sją, ca­ło­ścio­wy­mi za­bu­rze­nia­mi roz­wo­jo­wy­mi, np. au­tyzm).

W projekcie zaplanowano poniższe formy wsparcia:

  1. Hipoterapię,
  2. Felinoterapię,
  3. Muzykoterapię,
  4. Terapię Biofeedback,
  5. Terapię logopedyczną,
  6. Kinezyterpię,
  7. Pomoc osobie niepełnosprawnej.

Planowana war­tość pro­jek­tu 275 000,00zł.

Na realizację zadania z PFRON otrzymaliśmy 261.068,00, resztę pokryjemy z środków 1% dla OPP.

 

Galerie projektu:

08.11.2021 - Logopeda i EEG Biofeedback w projekcie PFRON

 20.09.2021  - Muzykoterapia w ramach projektu PFRON 

25.05.2021 - Muzykoterapia w OREWie (projekt PFRON)

14.04.2021 - Hipoterapia i felinoterapia w OREW - zajęcia ze zwierzętami (projekt PFRON)

31.03.2021 - Wiosenna hipoterapia - projekt PFRON

26.05.2022 - Hipoterapiai felinoterapia - zajęcia ze zwierzętami (projekt PFRON) 

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl