POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021Data: 04.12.2020 / Autor: Redakcja

Począwszy od stycznia 2021 do grudnia 2021 nasza organizacja jest realizatorem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2020-2021.

Zadanie skierowane jest do osób zamieszkałych w powiecie Miasto Gorzów Wielkopolski, powiecie gorzowskim i powiecie  strzelecko – drezdeneckim:

  • dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie z zapisem w orzeczeniu o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Maksymalna liczba odbiorców – 10 osób,
  • osób z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją – 20 osób.

Celem realizacji programu jest rozpowszechnienie i zapewnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności i zależności poprzez:

„1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;

4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego. „

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym także dotarcia przez dzieci do placówki oświatowej i odprowadzeniu do domu.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu w przypadku, gdy rodzic zrezygnował z pracy i pobiera świadczenie pielęgnacyjne wynosi wynosi nie więcej niż 30  godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta w przypadku korzystania z usług asystenta w ramach innych programów sumuje się i nie może wynosić łącznie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Niepełnosprawne osoby zainteresowane wsparciem asystenta bądź ich opiekunów ustawowych/prawnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania tutaj) i złożenie w sekretariacie PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 1 (środkowe wejście) bądź wrzucenie do skrzynki podawczej, która jest umieszczona naprzeciw wejścia do BOP i poinformowanie telefonicznie/SMS-em o złożeniu dokumentów (nr tel podano niżej).

Kartę w wersji dokumentu papierowego można pobrać w sekretariacie OREW bądź sekretariacie BOP.

Kontakt w sprawie: poniedziałek, sroda i piątek w godz. 12:00-15:00, Beata Piwowarska tel. 697 982 438

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2020-2021

 

 

 

 

 


 

 

Sponsorzy


PartnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl