POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Nie(ograniczeni) 

Projekt pn.: "(NIE)OGRANICZENI" realizowany w ramach Programu MRPiPS "Od niezależności ku samodzielności"- edycja 2021  jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, którego głównym celem jest umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Realizacja projektu ma na celu utworzenie grupy samopomocowej składającej się z rodziców/opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania nad zawiązaniem grupy i nadaniu jej kierunku samopomocowego koordynowane będzie przez psychologa.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia, którego głównym celem jest rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Treningi samodzielności będą odbywały się w trakcie wyjazdów krajoznawczych, warsztatów kulinarnych, aktorskich, tanecznych, udziału w XIV Spotkaniu Teatralnym „Terapia i Teatr” w Łodzi.  Udzielane wsparcie przez trenerów samodzielności oraz specjalistów w wybranych dziedzinach będzie miało na celu m.in.:

 • Zwiększanie samodzielności i aktywności własnej przy wykorzystaniu mocnych stron i zasobów beneficjentów,
 • Nabywanie umiejętności przygotowywania posiłków,
 • Nabywanie umiejętności wyrażania siebie i ekspresji emocji poprzez grę aktorską,
 • Nabywanie, zwiększenie kompetencji ruchowych i tanecznych,
 • Nabywanie umiejętności organizacyjnych i planowania,
 • Zwiększanie motywacji i aspiracji w realizowaniu własnych pasji.

Pierwsze działanie to wyjazdy krajoznawcze, umożliwiające zapoznanie uczestników z innym regionem, zmianę otoczenia, skorzystanie z atrakcji turystycznych. Uczestnicy pojadą w góry
i Drzonkowa. Wyjazdy zostaną zorganizowane w terminie od czerwca do września. Ośrodki zostaną wybrane w ten sposób by umożliwić udział w projekcie również osobom na wózkach inwalidzkich.

Działania zostaną skierowane do poszczególnych grup:

 • I grupa - osoby całkowicie lub częściowo zależne od osób drugich ( 14 osób z zaburzeniami psychicznymi) Osoby z I grupy wyjadą wraz opiekunami oraz rodzicami/opiekunami faktycznymi
  do ośrodka w Drzonkowie
 • II grupa – osoby częściowo lub całkowicie zależne od osób drugich (6 osób z zaburzeniami psychicznymi) Osoby z II grupy wyjadą wraz z trenerami do ośrodka w góry.

Drugie działanie to warsztaty mające na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną na zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu:

 • warsztaty kulinarne, w których weźmie udział 5 beneficjentów,
 • warsztaty teatralne, w których weźmie udział 10 beneficjentów
 • warsztaty taneczne, w których weźmie udział 10 beneficjentów
 • Udział w XIV Spotkaniu Teatralnym „Terapia i Teatr” w Łodzi. Wyjazd trzydniowy (2 doby) 9 osób (6 ONI + 3 opiekunów)

Moduł IV – Integracja i innowacyjność, których celem jest inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

Występ w placówce kulturalnej ze spotkaniem integracyjnym, podczas którego wystąpią osoby z zaburzeniem psychicznym biorące udział w projekcie. Gośćmi wydarzenia będą rodziny uczestników, a także zaproszeni goście ze środowiska lokalnego.

WAŻNE:

Kryteria naboru beneficjentów:

 • wymagana niepełnosprawność intelektualna,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • wykluczenie z uczestnictwa w projekcie osób, które na dzień rozpoczęcia realizacji planowanego projektu będą beneficjentami zbieżnych działań realizowanych przez innych świadczeniodawców – (oświadczenie beneficjenta bądź opiekuna faktycznego beneficjenta),
 • wyrównany stan psychofizyczny – brak zachowań agresywnych i autoagresywnych u beneficjentów uczestniczących w projekcie.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi dotknięte niepełnosprawnością intelektualną, dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby ze spektrum autyzmu. Beneficjenci posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności i są pełnoletni.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, tel. 667-699-151

Środki finansowe:

 • dotacja z MRiPS w wysokości - 78 988,00zł
 • własne planowane 19 800,41zł

Okres realizacji projektu: kwiecień - grudzień 2021 r.

Koordynator projektu: Ewelina Pydo tel. 667-699-151

 

Galerie projektu:

Spotkania z psychologiem w ramach projektu (NIE)OGRANICZENI w ŚDS zakończone

Zajęcia taneczne z elementami choreoterapii - Projekt (Nie)Ograniczeni

Góry Izerskie - Projekt (Nie)Ograniczeni

Projekt (NIE)OGRANICZENI 2021- Wyjazd do Drzonkowa

Projekt (NIE)OGRANICZENI- Wizyta w filharmonii

Projekt (NIE)OGRANICZENI - Wizyta w teatrze i teatr lalek w ŚDS

Projekt (NIE)OGRANICZENI Cykl zajęć kulinarnych

Teatralne Tourne w ramach projektu (NIE)OGRANICZENI

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl