POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościąOd stycz­nia 2021 roku PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.  re­ali­zu­je pro­gram "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021.
Program  finansowany jest z środków budżetu Państwa z  Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowano z Funduszu Solidarnościowego – 251 680,00 zł.
Całkowita wartość zadania – 251 680,00 zł .

W ramach pro­gra­mu  zaplanowano zapewnić usługę całodobowej opieki wytchnieniowej dla 22 osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną.

W ramach Programu zapewnimy:

 1. Usługę opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.
  Realizacja usługi planowana jest w prowadzonych przez nas  dwóch ośrodkach wsparcia: Gorzów Wlkp. ul. Sulęcińska 51 oraz Gorzów Wlkp. ul. Drzymały 37/2.
  W przypadkach uzasadnionych usługę możemy realizować w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
 2. Usługę opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Wykonanie tej usługi realizowane będzie w jednostkach organizacyjnych PSONI Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1, Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 1a, oraz w miejscach wskazanych przez prowadzących usługę.

Celem realizowania usługi

 1. opieki wytchnieniowej całodobowej jest czasowe odciążenie opiekunów faktycznych od codziennych obowiązków sprawowania całodobowej opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek, regenerację, umożliwienie podjęcia leczenia szpitalnego.
 2. specjalistycznego poradnictwa  jest wzmocnienie osobistego potencjału opiekuna, zniwelowanie obciążeń psychofizycznych  związanych ze sprawowaniem opieki, poprawa samopoczucia, przeciwdziałanie wypaleniu się emocjonalnemu opiekuna i zniechęceniu do życia w związku z wieloletnim, codziennym obciążeniem opieką nad osobą zależną. Zwiększenie wiedzy i umiejętności u opiekunów w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki, podniesie ich poziom kompetencji w zakresie wsparcia osoby niepełnosprawnej ułatwi pielęgnację, udoskonali sposób żywienia,  umożliwi codzienne usprawnianie w warunkach domowych, czego efektem będzie zwiększenie jakości sprawowanej opieki a tym samym poprawa jakości życia i stanu zdrowia osoby zależnej.

Grupa docelowa:

 1. dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym.

UWAGA !
Zgodnie z Programem w przypadku większej liczby zgłoszeń niż nasze możliwości, wsparcie zostanie udzielone w oparciu o kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej - Skali FIM. W pierwszej kolejności zostanie skierowane do opiekunów osób, które wg skali  FIM otrzymali najniższą punktację, tj. od 18 punktów w górę. Ponadto dopuszcza się także dodatkowe czynniki jak np. leczenie szpitalne opiekuna.

Zainteresowanych zapraszamy do złożenia Karty zgłoszenia do Programu (do pobrania tutaj)

Wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć:

 1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, bądź równoważny dokument orzekający niepełnosprawność,
 2. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych należy złożyć dokument z sądu o stanowieniu opieki prawnej,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).

Więcej informacji na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl