POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021Od stycznia 2021 roku PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.  realizuje program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami"- edycja 2020-2021. 
Program finansowany jest ze środków budżetu Państwa z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowano z Funduszu Solidarnościowego – 611 490,00 zł.
Całkowita wartość zadania – 611 490,00 zł.

W ramach programu wsparciem zaplanowano objąć 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym celem Programu udzielenie wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej eg­zy­sten­cji oraz ko­niecz­no­ści sta­łe­go współ­udzia­łu na co dzień opie­ku­na dziec­ka w pro­ce­sie jego le­cze­nia, re­ha­bi­li­ta­cji i edu­ka­cji oraz
  • osób nie­peł­no­spraw­nych po­sia­da­ją­cych orze­cze­nie o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści (albo orze­cze­nie rów­no­waż­ne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu sta­no­wi­ły osoby wy­ma­ga­ją­ce wy­so­kie­go po­zio­mu wspar­cia), w tym osoby z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi i trudnościa­mi zwią­za­ny­mi z mo­bil­no­ścią i ko­mu­ni­ka­cją. Co istot­ne - uczest­nik Pro­gra­mu nie płaci za usłu­gi asy­sten­ta.

Więcej informacji na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Karta zgłoszeniowa - plik pdf
Oświadczenie RODO - plik pdf

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl