POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WLKP.

Projekt pn. NiezależniProjekt pn.: "(NIE)ZALEŻNI”  jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu zaplanowaliśmy przeprowadzenie treningów samodzielności. Jest to pionierski i pilotażowy projekt, którego działania mieszczą się w poniższych trzech modułach ogłoszonego konkursu:

Moduł I – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi, którego głównym celem jest umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Realizacja projektu umożliwi obecnym rodzicom/opiekunom faktycznym beneficjentom - osobom niepełnosprawnym intelektualnie (ONI) wypoczynek, którego zapewne w wyniku świadczenia wieloletniej, trudnej opieki nigdy nie doświadczyli.
Umożliwienie kilku dni wytchnienia zapewne zwiększy ich chęć do życia i jednocześnie wzmocni siły na kolejne dni. W trakcie odpoczynku każdy opiekun nauczy się podstawowych elementów masażu oraz skorzysta z konsultacji z dietetykiem w temacie doboru odpowiedniej dla osoby niepełnosprawnej diety.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia, którego głównym celem jest rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.Treningi samodzielności będą odbywały się w mieszkaniu dostosowanym do osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie naszego miasta. Ze wsparcia jednocześnie będą korzystały dwie osoby.

Elementy wsparcia, na których będą opierały się treningi wsparcia:

 • Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb fizjologicznych oraz dbania o higienę osobistą i o zdrowie.
 • Budowanie umiejętności dostosowywania aktywności do pory dnia, aktywnego wykorzystywania czasu wolnego i właściwych zachowań w miejscach publicznych.
 • Nabywanie umiejętności organizacyjnych i planowania.
 • Nabywanie umiejętności przygotowywania posiłków.
 • Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania w miejscu pobytu.
 • Budowanie umiejętności dbałości o wygląd zewnętrzny oraz porządek w otoczeniu.
 • Kształtowanie umiejętności mieszkania poza domem.

Zamieszkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) poza rodziną w warunkach domowych przy wsparciu trenera jest rozwiązaniem wzmacniającym podmiotowość i niezależność. Konkretne treningi samodzielności podejmowane w zakresie proponowanego wsparcia będą zróżnicowane ze względu na różne potrzeby i możliwości psychofizyczne ONI.

Moduł IV – Integracja i innowacyjność, których celem jest inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.
W województwie lubuskim osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym ze sprzężeniami, niezdolne do samodzielnej egzystencji po utracie swoich opiekunów kierowane są do instytucjonalnych domów pomocy społecznej. Przeprowadzenie tego, w naszym mieście pionierskiego i pilotażowego działania udowodni, że osoby głęboko niepełnosprawne nie muszą zostać wykluczone z życia w mieszkaniach wspomaganych/chronionych, tylko wsparcie, które otrzymają musi być zindywidualizowane i dostosowane do ich potrzeb.

Realizacja zadania ma udowodnić, że zamiast świadczyć opiekę instytucjonalną po śmierci opiekunów osób zależnych możliwe jest pozostawienie ich we własnym środowisku, być może w ich własnych mieszkaniach (opiekunowie przecież pozostawiają mieszkania innym członkom rodziny, a mogliby wówczas pozostawić je swojemu zależnemu wychowankowi) i do ich ostatnich dni zapewnić im wsparcie dostosowane do potrzeb.

WAŻNE:

Ze wsparcia może skorzystać osoba, która posiada:

 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • wyrównany stan psychofizyczny (brak zachowań agresywnych i autoagresywnych).

Wykluczone z uczestnictwa w projekcie są osoby, które na dzień rozpoczęcia realizacji planowanego projektu będą beneficjentami zbieżnych działań realizowanych przez innych świadczeniodawców.

Z opiekunami prawnymi/ faktycznymi osób z niepełnosrawnością intelektualną zostanie podpisana umowa regulująca szczegółowe zasady udziału w projekcie. Opiekun będzie zobowiazany do wskazania osoby, która w nagłych przypadkach, zdarzeniach losowych odbierze uczestnika projektu z mieszkania. Załącznikiem do umowy będzie wypełniony przez opiekuna prawnego/ faktycznego Kwestionariusz - opis funkcjonowania uczestnika projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, tel. 536 496 313.

Środki finansowe:

 • dotacja z MRPiPS w wysokości - 98.860 zł
 • własne planowane - 24.720 zł

Okres realizacji projektu: maj - grudzień 2019 r.

Koordynator projektu: Magdalena Gajdzińska-Unrug, tel. 536 496 313

 

 

PATRONITE - LISTA PATRONÓW

 

 


 

 

Pomagają nam


Nasi partnerzyPolecamycopyrights psouu-gorzow.pl 2015. all rights reserved. wsparcie techniczne i graficzne zapewnia: gess.pl